Βοήθεια

Cómo enfrentarse a cada uno de los textos: v. Cap. 2


¿Qué trabajamos?
- En cuanto a la morfología nominal se introducen los sustantivos masculinos de la 1ª declinación (-ης, -ου ὁ). Los términos que aparecen en el texto son: ὁ κωμήτης, ὁ ἀγοραστής, ὁ πωλητής. Aconsejo ampliar el vocabulario con los compuestos de πώλης:
Τί πωλεῖ;
Τίς πωλεῖ;
Ποῦ πωλεῖ;
τὰ λάχανα
ὁ λαχανοπώλης

ἡ λαχανοπωλήτρια
τὸ λαχανοπώλιον
τὸ κρέας
ὁ κρεοπώλης

ἡ κρεοπωλήτρια
τὸ κρεοπώλιον
ὁ ἰχθῦς
ὁ ἰχθυοπώλης

ἡ ἰχθυοπωλήτρια
τὸ ἰχθυοπώλιον
ὁ οἶνος
ὁ οἰνοπώλης

ἡ οἰνοπωλήτρια
τὸ οἰνοπώλιον
τὰ ἱμάτια
ὁ ἱματιοπώλης

ἡ ἱματοπωλήτρια
τὸ ἱματοπώλιον
τὰ κεράμια
ὁ κεραμοπώλης

ἡ κεραμοπωλήτρια
τὸ κεραμοπώλιον

Esta ampliación de vocabulario puede convertirse en el punto de partida para recrear en el aula una ἀρχαία ἀγορά, hecho que nos permitirá trabajar los acusativos, los llamados genitivos de precio (π.χ.- Πόσου εἰσὶ αἱ σταφυλαί; - Εἰσὶ ἓξ ὀβολῶν = Εἰσὶ μιᾶς δραχμῆς).
Se trabaja, también, los números del 1 al 10 y el número 20.

- En cuanto a la morfología adjetival se trabaja en el primer texto el adjetivo μέγας, μεγάλη μέγα y se hace una introducción al grado comparativo.
- En morfología verbal se introducen los verbos del grupo B1 –άω/-ῶ. Se pueden añadir verbos como διψάω (πίνω, ἐπειδὴ διψάω), πεινάω (ἐσθίω, ἐπειδὴ πεινάω)...
- Respecto a la sintaxis, se trabajan acusativos y genitivos temporales y otros tipos de expresiones temporales; así como también se hace hincapié a los conectores textuales, como πρῶτον μὲν..., ἔπειτα δὲ..., εἶτα δὲ..., μετὰ δὲ ταῦτα...
- Se trabaja el vocabulario de las partes de la casa, mobiliario, utensilios, así como las acciones cotidianas que se realizan.

Propuestas:

- Con el fin de trabajar la expresión escrita y/u oral, se puede pedir al alumno que describan su casa, Ἡ οἰκία μου, o bien qué hacen cada día, Τί ποιῶ καθ´ ἡμέραν. El primero se presta a que los alumnos elaboren un video, que servirá para evaluar la competencia de expresión oral; el segundo es un tema ideal para que preparen una redacción.
Aquí tenéis más vocabulario para trabajar con el alumnado y que lo puedan poner en práctica en estas actividades.


Casa Griega
- El cuadro de Picasso: Cada alumno debe dibujar su casa griega con algunos elementos básicos. Por parejas, el alumno A describe su casa, mientras que el alumno B dibuja lo que entiende; luego, el alumno B describe la suya y el alumno A dibuja. Finalmente, comprueban los dibujos. Con esta actividad estamos trabajando la comprensión y expresión oral a partir de una imagen. Consejo: pedir el día de antes a los alumnos como deberes que lleven hecho a clase el dibujo. Duración de la actividad: una sesión.Λόγοι
Εἰκόνες
Ἀκουστική


Παιγνία

- De compras en el ágora de Atenas por Fernando Blaya.

- Actividades on-line para el texto (α') por Mario del Río:
- Soluciones a las actividades Γ', Δ'.
...............................................................................................

- Actividades on-line para el texto (β') por Mario del Río:
- Soluciones a las actividades Γ', Δ', ΣΤ'.


- Actividad on-line para el vocabulario del Cap. V, por Marina Urbano:


Οἱ Ἕλληνες
- La vivienda en la Antigua Grecia, por Mario del Río
Σύνδεσμα

Descarga


Descarga

Descarga

Descarga