Βοήθεια
Cómo enfrentarse a cada uno de los textos: v. Cap. 2¿Qué trabajamos?

- Es totalmente evidente que la tercera declinación centra toda nuestra atención a partir de este capítulo. En el primer texto encontramos, básicamente, los neutros en –μα, temas en oclusiva y algunas formas de los temas en nasal y –ντ–, que se completarán en el segundo texto, donde aparecen, también, los neutros en silbante –ος, los temas en líquida –ρ– y los temas en –υ–.
Como al principio del libro, el uso del artículo con el sustantivo es fundamental para la tercera declinación. Se recomienda, lógicamente, ir poco a poco y evitar presentar todos los temas de golpe.
- En este capítulo, se trabaja la voz media; en el primer texto aparecen la primera y tercera personas del singular, mientras que en el segundo se completa con el resto de formas personales.
- En cuanto a sintaxis, en el primer texto, aparece el acusativo de relación con el verbo
ἀλγῶ: ἀλγῶ τὴν κεφαλήν...

Propuestas:

- El primer texto se presta a realizar una pequeña dramatización por parte de los alumnos. Se puede aprovechar para el vídeo que podemos pedirles para evaluar la competencia oral en la segunda evaluación.
- En cuanto a expresión escrita y como ya se comentó en el Capítulo V, se puede realizar una redacción con el tema:
Τί ποιῶ καθ´ἡμέραν;o Λέγω περὶ τῆς διαίτης, pero utilizando verbos en voz media.
-
Τὸ δωδεκάεδρον τοῦ σώματος: Este dodecaedro con partes del cuerpo humano se puede utilizar para varias actividades. Por ejemplo, se distribuye a los alumnos por parejas o pequeños grupos, un miembro de una de las parejas o de un grupo tira el dodecaedro, entonces las parejas o grupos tienen que formar una frase en griego que contenga la palabra que haya salido; lógicamente, obtiene un punto la pareja o grupo que haya construido la frase (más) correcta y/o más larga. Es muy importante para la motivación del alumnado que siempre haya un premio y, a ser posible, suculento.
-
Τίς ἐστιν; El conocido juego ¿Quién es quién? es fantástico para repasar algunas partes del cuerpo, colores, vestimenta, etc... Es una forma muy agradable de aprender estructuras y vocabulario, mientras los alumnos disfrutan en nuestras clases.

Curiosidades:

- El nombre del médico Ἡρόδικος no es casual ni el hecho que afirme “ἡ ὑγίεια τῶν σωμάτων γίγνεται περὶ τὴν δίαιταν”. Heródico de Selimbria, del que habla Platón, fue un médico reconocido en la antigua Grecia, quien hablaba, precisamente, del tipo de vida (δίαιτα) que hay que llevar.
Algunos artículos relacionados:
- J. A. Martínez Conesa, “La gimnástica médica y el tratado hipocrático Sobre la dieta” en E. Calderón, A. Morales, M. Valverde (eds.), Koinòs Lógos. Homenaje Al Profesor José García López, Murcia, 2006, pp. 589-594.
- W. N. Toscano, “La importancia de las actividades físicas en relación a la salud en el marco de la teoría hipocrática” en Calidad de Vida, Univ. de Flores, Buenos Aires, 2006, Nº 5, pp. 61-70.
- En el primer texto, líneas 13-15, se encuentra con algunas modificaciones un poema de Filina de Tesalia, poetisa de época de Augusto.

φεῦγ´ ὀδύνη κεφαλῆς, φεῦγε φθίνουσ´ ὑπὸ πέτραν·
φεύγουσιν δὲ λύκοι, φεύγουσι δὲ μώνυχες ἵπποι
ἐσσύμενοι πληγαῖς ὑπ´ ἐμῆς τελέας ἐπαοιδῆς.

- La fábula del burro y la cigarra es una reelaboración de la fábula de Esopo:

Ὄνος καὶ τέττιγες
Ὄνος ἀκούσας τεττίγων ᾀδόντων ἥσθη ἐπὶ τῇ εὐφθνίᾳ καὶ ζηλώσας αὐτῶν τὴν φωνὴν ἐπελάθετο καὶ τῆς οἰκείας φωνῆς.
Οὕτως οἱ τῶν παρὰ φύσιν ἐπιθυμοῦντες καὶ ἃ ἔχουσι δυστυχοῦσι.

Λόγοι
Εἰκόνες
- Cuerpo humano
Ἀκουστική


Παιγνία
- Actividades on-line para el texto (α'), por Mario del Río:

- Soluciones a las actividades Δ', Ε', ΣΤ', por Mario del Río


  • Juego con Kahoot
Instrucciones
Todos los alumnos tienen que estar con el móvil preparado y con conexión a Internet. El profesor tiene que tener la pizarra o el proyector abierto con el enlace que aparece abajo, para ir siguiendo el juego.

Enlace:
https://play.kahoot.it/#/k/44fc05f8-fa97-4857-b86d-4c97ae718484

1.Dale a PLAY
2.dale a START NOW
3.dale a CLASSIC
4. Los alumnos se meten en Kahoot.it y meten el código que aparece en la página. Luego ponen su nombre.
A medida que van poniendo sus nombres van apareciendo en la pizarra. Cuando estén todos (mira bien que no falta nadie), le das a empezar.
5. Ve pasando las preguntas y a disfrutar.
...................................................................................................................
- Actividades on-line para el texto (β'), por Mario del Río:

- Soluciones a las actividades Γ', Δ', por Mario del Río.
....................................................................................................................................................................................
- Actividad on-line de vocabulario (texto β' -algunas palabras también del α'-), por Isabel Ramos Sánchez:
....................................................................................................................................................................................
- Actividades de repaso (soluciones), por Isabel Ramos Sánchez.


Οἱ Ἕλληνες
Σύνδεσμα
Descarga
Descarga

Descarga

Descarga